Rodskov Eskerod Gymnastikforening Beboerforening Forsamlingshus Kajak
 

2009: Jubilæumsfond (nedlagt)

Fonden nedlagt 2009

Anmærkning til regnskabet 2009: Saldo  i "Rodskov Gymnastikforenings Jubilæumsfond af 1983" blev 21.9.2009, efter ansøgning fra Rodskov Gymnastikforening til fondens bestyrelse, givet til Rodskov Gymnastikforening. Saldo er 21.9.2009 overført fra fonden til Rodskov Gymnastikforening, hvor beløbet indgår i kajak-afdelingens konto for modtagne fondsmidler.

Fundats for

Rodskov Gymnastikforenings Jubilæumsfond af 1983

 

§1 Navn og hjemsted

Fondens navn er " Rodskov Gymnastikforenings Jubilæumsfond af 1983" og dens hjemsted er Rodskov.

 

§2 Formål

Fondens formål er at yde støtte til aktiviteter, der er til gavn for unge menneskers udøvelse af idræt i Rodskov Gymnastikforenings (RGF).
Støtte kan kun tildeles efter forudgående skriftlig ansøgning eller indstilling, der stiles til fondens bestyrelse.

 

§3 Midler

Fondens kapital udgøres af de tilskuds- og gavebeløb, RGF modtog ved fondens oprettelse i forbindelse med 100 års jubilæet i 1983, samt eventuelle senere tilkomne tilskuds- eller gavebeløb, der måtte tilfalde fonden.
Fondens midler anbringes i en bankvirksomhed til højst ydende rente.
Fondens midler bestyres af den nedenfor i §5 nævnte bestyrelse.

 

§4 Henlæggelser m.v.

Fondens indtægter anvendes i overensstemmelse med §2 efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.
Bestyrelsen kan beslutte at henlægge dele af den disponible legatbeholdning til kapitalen med det formål at bevare dennes værdi.
Der kan ikke bindende disponeres over fondens fremtidige indtægter.

 

§5 Bestyrelse

Fondens bestyrelse udgøres af den til enhver tid siddende formand for RGF, den sidst afgåede formand, samt et medlem, der har vist interesse for ungdommens idrætsudøvelse, og som vælges, for en periode af 3 år, af RGF's samlede bestyrelse.
Bestyrelsen vælger selv sin formand.
Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal i bestyrelsen.

 

§6 Regnskab

Fondens regnskabsår er kalenderåret. Regnskab for fondens midler fremlægges ved RGF's årlige generalforsamling og revideres sammen med RGF's almindelige regnskab.

Facebook.com/groups/Rodskov/ - Facebook.com/RodskovGymnastikforening - Facebook.com/RodskovHavkajak
Lav din egen hjemmeside med mono.net