Rodskov Eskerod Gymnastikforening Beboerforening Forsamlingshus Kajak
 

Vedtægter (Beboerforening)

Love for Rodskov-Eskerod Beboerforening pr. 30.5.2006

30.5.2006

 

Love for Rodskov-Eskerod Beboerforening

Navn
§ 1. Foreningens navn er Rodskov-Eskerod Beboerforening. Foreningen er hjemmehørende i Rodskov.

Formål
§ 2. Foreningens formål er at drive og vedligeholde Rodskov Forsamlingshus, Hovgårdvej 3, 8543 Hornslet samt at arbejde med og støtte sociale, kulturelle & idrætslige aktiviteter og arrangementer samt projekter af almen interesse for lokalsamfundets borgere.
  

Medlemsskab
§ 3. Man har ret til at blive medlem af foreningen, hvis man er fyldt 18 år og er tilmeldt folkeregistret på en adresse i Rodskov-Eskerod området. Dette område er defineret i nedenstående fodnote.

Stk. 2. Medlemskabet er individuelt og gælder for ét kalenderår ad gangen. Ved betaling i et kalenderår gælder kontingentet til udgangen af året. Medlemskabet bortfalder ved kontingentrestance, i praksis 30 dage efter forfaldsdagen.

Stk. 3 Et medlem har først stemmeret på generalforsamlingen 5 hverdage, efter at kontingentet er betalt.

Stk. 4 Hvis man ved flytning fra det område, der er beskrevet i stk. 1, uafbrudt har været medlem af foreningen i 3 eller flere år, har man ret til at fortsætte som medlem med alle et medlems rettigheder.

   
Generalforsamlingen

§ 4. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som skal holdes hvert år inden udgangen af februar måned med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år (herunder fremlæggelse af arbejdsplanen for det følgende år), som sættes til drøftelse og vedtagelse.
3. Fremlæggelse, drøftelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fremlæggelse, drøftelse og vedtagelse af bestyrelsens budgetforslag og fastlæggelse af kontin-gent.
6. Valg af to eller tre bestyrelsesmedlemmer for to år, og af to suppleanter for ét år.
7. Valg af én revisor for to år; foreningen har to revisorer, som hver især er på valg hvert andet år.
8. Eventuelt.


Stk. 2. Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 21 dages varsel ved annoncering i mindst én lokal avis og ved opslag i Nærbutikken og Rodskov-Eskerod Portalen (eller en tilsvarende hjemmeside).

Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal afleveres skriftligt til bestyrelsen senest fjorten dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag fremlægges til gennemsyn i Nærbutikken og på Rodskov-Eskerod Portalen senest otte dage før generalforsamlingen.

Stk. 4. På generalforsamlingen kan der ikke stemmes ved fuldmagt. Hvert medlem har én stemme.

Stk. 5. Beslutninger træffes på generalforsamlingen ved almindeligt stemmeflertal.

Stk. 6. Hvis blot én af de fremmødte ønsker det, kan beslutninger på generalforsamlingen kun træffes efter skriftlig afstemning.

Stk. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer sker altid ved skriftlig afstemning. De 2 kandidater, som har størst stemmetal uden at blive valgt, indgår som suppleanter for bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 8. Et medlem, der samtidig er forpagter af foreningens forsamlingshus, kan ikke vælges til bestyrelsen.

Stk. 9. Der skal udarbejdes et generalforsamlingsprotokollat med referat af beslutninger og med indholdet af de vigtigste drøftelser. Referatet skal underskrives af foreningens afgående formand og dirigenten senest 5 dage efter generalforsamlingen for at generalforsamlingen og dens beslutninger er lovlige. Generalforsamlingsprotokollatet skal offentliggøres ved opslag og på Rodskov-Eskerod Portalen el. lign. senest 5 dage, efter at det er blevet underskrevet.

  
Bestyrelsen

§ 5. Foreningens interesser mellem generalforsamlingerne varetages af den valgte bestyrelse.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand/sekretær, kasserer og andre poster efter behov. Bestyrelsessuppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøderne. De har tale-, men ikke stemmeret.

Stk. 3. Bestyrelsen skal tage initiativ til foredragsaftener, udflugter, årstidsbestemte fester og arrangementer og andet efter behov og interesse.

Stk. 3. Bestyrelsen varetager foreningens interesser i forhold til Rodskov-Eskerod Gymnastikforening og i forhold til værterne i forsamlingshuset og skal aktivt bidrage til samarbejdet mellem brugere og andre interessenter.

Stk. 4. Bestyrelsen kan disponere over foreningens midler til reparation, vedligeholdelse og istandsættelse af foreningens ejendom. Bygningsmæssige forandringer, der medfører egentlige funktionsændringer, skal forinden godkendes af generalforsamlingen; det samme gælder for køb eller salg af fast ejendom.

  
Vedtægtsændringer

§ 6. Vedtægtsændringer kan godkendes af én generalforsamling. Det kræver at mindst 25 % af foreningens medlemmer er til stede, og at mindst 66 % af de fremmødte stemmer for ændringsforslaget. Hvis forslaget ikke bliver godkendt på denne måde, kan der indkaldes til en ny generalforsamling, hvor vedtægtsændringerne kan godkendes, hvis 66 pct. af de fremmødte stemmer for forslaget.

Stk. 2. Der skal være mindst 28 og højst 36 dage fra en ordinær til en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling og mellem to ekstraordinære generalforsamlinger. Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes efter de samme regler som ordinære generalforsamlinger.

  
Ophævelse

§ 7. For at tage bestemmelse om ophævelse af foreningen må mindst 25 % af foreningens medlemmer være til stede, og mindst 75 % af de fremmødte stemme for ophævelsen.

Stk. 2. Opfyldes disse krav ikke umiddelbart, kan forslaget genfremsættes på en ekstraordinær generalforsamling, hvor det kan vedtages med 75 % af de fremmødtes stemmer. En sådan generalforsamling indkaldes som beskrevet i § 4, stk. 2.

Stk. 3. Fremkommer der ved foreningens ophævelse (herunder eventuelle likvidation) et overskud, kan dette alene anvendes til almene formål i Rodskov-Eskerod.

  

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 25.4.2006 og igen ved den ekstraordinære generalforsamling den 30.5.2006.

Henrik Okkels,

bestyrelsesformand.

Elin Jakobsen,

kasserer.

Hans Hørning,

bestyrelsesmedlem,

ansvarlig for hus og teknik.

Hanne Jacobsen,

bestyrelsesmedlem,

ansvarlig for arrangementer.

Lene Ulsted,

bestyrelsesmedlem,

ansvarlig for arrangementer.

Facebook.com/groups/Rodskov/ - Facebook.com/RodskovGymnastikforening - Facebook.com/RodskovHavkajak
Lav din egen hjemmeside med mono.net