Rodskov Eskerod Gymnastikforening Beboerforening Forsamlingshus Kajak
 
2.12.R1, Rekreativt område, Gl. Løgten Strand Hotel
Plandistrikt 2 (Hornslet). Rekreative arealer

Områdets anvendelse: Feriecentre
Max. Bebyggelsesprocent: 45% for den enkelte ejendom.
Max. Etageantal: 2
Bebyggelsens omfang og udformning: Matr. nr. 5t skal friholdes for bebyggelse.
Zoneforhold: Området skal forblive i landzone.
Andet: For området som helhed fastlægges en begrænsning på 100 sengepladser. Området må ikke bebygges yderligere før udarbejdelse af en landzonelokalplan. Området er beliggende indenfor kystnærhedszonen.
 

Overskrift

Kort og tekst i midterste spalte er hentet fra:

Kommuneplan 2009. Forslag til Syddjurs Kommuneplan 2009. Rammer for lokalplanlægningen.

Læs hele forslaget, - klik her!

Facebook.com/groups/Rodskov/ - Facebook.com/RodskovGymnastikforening - Facebook.com/RodskovHavkajak
Lav din egen hjemmeside med mono.net