Rodskov Eskerod Gymnastikforening Beboerforening Forsamlingshus Kajak
 
2.9.B1, Boligområde

Plandistrikt 2 (Hornslet). Eskerod
  

Områdets anvendelse: Blandet boligområde

Max. Bebyggelsesprocent: 30% for den enkelte ejendom.
Max. Etageantal: 1 med udnyttet tagetage med symmetrisk sadeltag.
Max. Bygningshøjde: 8,5m
Bebyggelsens omfang og udformning: Området må ikke bebygges før udarbejdelse af en lokalplan, som skal tage stilling til byggeriets omfang samt støj fra vej og som skal respektere områdets terræn. Bakketoppen skal friholdes for bebyggelse indtil kote 45-46 og bakkens sydøstlige skråning skal friholdes for bebyggelse.
Miljøforhold: En lokalplan må kun udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, hvis planen med bestemmelser om støjafkærmning kan sikre anvendelsen mod støjgener.
Infrastruktur: Matr. nr. 7l Eskerod by kan kun bebygges, såfremt der kan opnås godkendelse af vejadgang – f.eks. vejadgang via matr. nr. 5a Eskerod by, Hornslet.
Zoneforhold: Området skal forblive i landzone.
Andet: Ny bebyggelse eller ændringer af bygninger, skal tilpasses det eksisterende bymiljø, den stedlige byggestil samt den omkringliggende bebyggelse og landskab - både hvad angår placering og udformning samt materiale - og farvevalg. Bebyggelse og anlæg herunder støjværn må ikke være til gene for kystlandskabet.

2.10.BE1, Blandet bolig og erhverv
Plandistrikt 2 (Hornslet). Eskerod
  
Områdets anvendelse: Landsbyområde
Miljøklasse: 1-2
Max. Bebyggelsesprocent: 45% for den enkelte ejendom for erhvervsanvendelse og 30% for den enkelte ejendom for boliganvendelse.
Max. Etageantal: 1 med udnyttet tagetage med symmetrisk sadeltag.
Max. Bygningshøjde: 8,5m Zoneforhold: Området skal forblive i landzone.
Andet: Ny bebyggelse eller ændringer af bygninger, skal tilpasses det eksisterende bymiljø, den stedlige byggestil samt den omkringliggende bebyggelse og landskab - både hvad angår placering og udformning samt materiale - og farvevalg. Ny bebyggelse kan tilføjes, hvis dette ikke øger kravene til eksisterende virksomheder samt landbruget.
2.12.R2, Rekreativt område
Plandistrikt 2 (Hornslet). Eskerod
  
Områdets anvendelse: Rekreativt grønt område
Bebyggelsens omfang og udformning: Området skal friholdes for bebyggelse udover bygninger der er nødvendige for områdets drift samt fællesanlæg.
Zoneforhold: Området skal forblive i landzone.
Andet: Området kan kun anvendes til fælles formål for byen, såsom boldbane eller legeplads.
 

Kommuneplan Eskerod Bolig

15.11.2009: Link til Syddjurs Kommune, akter omkring boligområde i Eskerod, - klik her!

 

Diverse dokumenter:

090000-argumentererhverv 090000-mailframiljøcenter 091003-mødenotatboligomr 091030-kommunenssvar

Kommentarer, opfordringer og indsigelser er i denne kolonne!

Kort og tekst i midterste spalte er hentet fra:

Kommuneplan 2009. Forslag til Syddjurs Kommuneplan 2009. Rammer for lokalplanlægningen.
Læs hele forslaget, - klik her!

Kommentarer

Modtaget 1.11.2009 fra beboer i Eskerod:
  
Ikke udvikling fremfor alt!
Eskerod er et dejligt sted at bo! en landsby hvor alle kender alle og hvor naturen er tæt på. Området er præget af dejlige naturlandsskaber, marker, skov og havet tæt på - og et varieret dyreliv hvor f.x rådyr kommer helt ind i haverne.
Et nyt boligområde, skitseret på området ved skolesti og op til den lokale bakke (der i sig selv har en naturmæssig oplevelsesværdi) - ville ændre landsbyens karakter radikalt. Der vil blive mere trafik på Kaløvej, vores smukke bakke og markerne omkring vil blive skæmmet, mørket og stjernehimlen vil blive udraderet af et boligområdes vejbelysning - og hele området vil miste de herlighedsværdier der netop kendetegner stedet.
Jeg har personligt bosat mig herude på landet, ikke for at blive fanget i en udvikling, der netop kan udvande de værdier der er her - så hvorfor ikke koncentrere udvikling der hvor der i forvejen er tiltag til dette, og lad Eskerod forblive LANDzone.

Modtaget 30.10.2009 fra beboer i Eskerod:

Genovervej modstanden imod dette projekt!
I forbindelse med det yderligere boligområde i Eskerod, som er planlagt til at ligge på marken for enden af Skelhøjvej og op mod vejen og ned mod pumpestationen, så vil jeg gerne opfordre til at genoverveje modstanden imod dette projekt.
Faktisk er jeg meget positiv overfor dette projekt.

Dels vil vi få lukket byen af op mod landevejen, hvilket vil hygge mere og syne bedre.

Det vil givetvis også tage en del trafikstøj, at der placeres huse nedenfor landevejen.

I dag flyver trafikstøjen fra landevejen direkte ned i vores haver og det skulle glæde mig om det kunne begrænses.

Endvidere kommer der flere legekammerater til vores børn og sidst, men ikke mindst vil det givetvis være med til at gøre Eskerod mere attraktiv og nye huse tiltrækker nye købere og derfor øge priserne på alle.
Det er jo rart, hvis man en dag stod og skulle sælge huset.


Vi er således ikke imod projektet og håber også andre vil ændre holdning.

Indsigelser

29.10.2009: Beboere i Eskerod

29.10.2009: Indsigelse
Facebook.com/groups/Rodskov/ - Facebook.com/RodskovGymnastikforening - Facebook.com/RodskovHavkajak
Lav din egen hjemmeside med mono.net