Rodskov Eskerod Gymnastikforening Beboerforening Forsamlingshus Kajak
 
2.11.E1, Erhvervsområde ved Eskerod (Løgten)

Plandistrikt 2 (Hornslet). Erhvervsarealer

  

Områdets anvendelse: Erhvervsområde.
Miljøklasse: 1 - 3
Max. Bebyggelsesprocent: 45% for den enkelte ejendom.
Max. Etageantal: 2
Max. Bygningshøjde: 8,5m
Zoneforhold: Landzone. Overføres til byzone ved lokalplan.
Andet: Området må ikke bebygges før udarbejdelse af en lokalplan. Erhvervsbebyggelsen ud mod Grenåvej og Landevejen må ikke overstige miljøklasse 2 og der skal stilles særlige krav til den arkitektoniske udformning. Området skal ses i sammenhæng med erhvervsområdet nord for Løgten i Århus Kommune.

 

Erhvervsområde ved Eskerod (Løgten)

Kort og tekst i midterste spalte er hentet fra:

Kommuneplan 2009. Forslag til Syddjurs Kommuneplan 2009. Rammer for lokalplanlægningen.

Læs hele forslaget, - klik her!

Indsigelser fra lokalområdet

03.11 Indsigelse, Keller 03.11 Indsigelse, Lund 31.3.2009. Fra Pusthusvej 28.3.2009: Fra Landevejen

23.02.2010: Kommuneplanen er nu offentliggjort

med de ændringer, der er foretaget som følge af indsigelser fra borgere, region og miljømyndigheder.

Det betyder at erhvervsområdet ved Eskerod er taget ud af planen, da Miljøcenter Århus nedlagde veto mod forslaget. Kommunen førsøgte dernæst ved et møde med miljøministeren at få omgjort miljøcentrets afgørelse, men miljøministeren lod sig ikke påvirke af kommunens lobby-arbejde, så miljøcentrets veto står fast.

Området er således taget ud af kommuneplanen, men Syddjurs Kommune fastholder området som et "perspektiv" område, så vi har sikkert ikke hørt det sidste til sagen.

Man kan så undre sig over, at en SF-borgmester, der jo var primus motor bag kommunens arbejde med planen, er så forhippet på at få etableret erhvervsområde på bekostning af miljøet.

 

03.11.2009: Miljøcenter Århus

Miljøcenter Århus konkluderer

Konklusion

Miljøcenter Århus må på baggrund af ovenstående betragte udlæg af rammeområde 2.11.E1 som byvækst i det åbne land, hvilket er i strid med Lov om Planlægning, § 1 samt bemærkningerne til § 11 a, stk. 1, nr. 1. Som det fremgår af publikationen ”Oversigt over de statslige interesser i kommuneplanlægningen – 2009”, skal kommuneplanen bl.a. sikre, at al byvækst – både erhvervs- og boligbyggeri – placeres i byzone i eksisterende byer eller i direkte tilknytning til eksisterende bysamfund. Der skal være klare afgrænsninger mellem byerne, så der sikres forskel mellem by og land, og ny spredt bebyggelse i det åbne land skal undgås. Desuden skal kommuneplanens rækkefølgebestemmelser sikre, at byvæksten sker indefra og udad.

Allerede i forbindelse med den offentlige fremlæggelse af ”Temaer til Syddjurs

Kommuneplan” gjorde Miljøcenter Århus i brev af 23. marts 2009 kommunen opmærksom på, at miljøcentret vurderede, at forslag om et arealudlæg til erhverv

placeret det pågældende sted, strider mod de statslige interesser om at sikre klare

grænser mellem land og by.

På dette grundlag gør Miljøcenter Århus hermed indsigelse mod udlæg af rammeområde 2.11.E1 vest for Eskerod i forslag til Syddjurs Kommuneplan 2009.

Læs hele indsigelse herunder

03.11 MiljøcenterÅrhus

19.10.2009: Århus Kommune

Århus Kommune skriver bl.a.:

"Århus Kommune har prioriteret friholdelse af skove og åbne landskaber langs kysten fra Studstrup op til Vosnæs. Dette kystnære landskab har god sammenhæng med de tilgrænsende kystnære landskaber i Syddjurs Kommune.
Man vil derfor opfordre til, at disse unikke landskabelige værdier sikres tilsvarende, og at eventuelle nye byområder underordnes de landskabelige værdier."

  
Læs hele indsigelsen nedenfor.

19.10.2009: Indsigelse
Facebook.com/groups/Rodskov/ - Facebook.com/RodskovGymnastikforening - Facebook.com/RodskovHavkajak
Lav din egen hjemmeside med mono.net